Mở rộng Chương trình cấp lại thị thực Mỹ qua đường bưu điện!

Quý vị hiện đang có thị thực Hoa Kỳ vẫn còn hạn hoặc mới hết hạn trong vòng 48 tháng? Quý vị muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và không phải đến phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán? Quý vị có thể tận hưởng những thuận lợi do sự mở rộng của chương trình cấp lại thị thực của chúng tôi đem lại.

Đương đơn có thể đạt tiêu chuẩn được cấp lại thị thực qua đường bưu điện nếu thị thực được cấp trước đó đã hết hạn không quá 48 tháng, và hội đủ các điều kiện khác mà không cần phỏng vấn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visarenew.asp.

Xin lưu ý rẳng để xin cấp lại thị thực loại E, H, L, P hoặc R, thì thị thực được cấp trước đó phải còn hiệu lực hoặc hết hạn chưa quá 12 tháng.

Nguồn: LSQ