Các tôn giáo ở Hàn Quốc

Cơ hội tìm hiểu lịch sử tôn giáo Hàn quốc từ chuyến du lịch Hàn quốc, như sau:

Hàn Quốc là một nước đảm bảo tự do tôn giáo. Tại đây, tôn giáo tín ngưỡng và các hoạt động liên quan được tự do phát triển mạnh mẽ.

Lịch sử tôn giáo Hàn Quốc

Thông qua các truyện thần thoại và truyền thuyết, có thể thấy rằng tín ngưỡng nguyên thủy của người Hàn coi ông Trời là vị thần tối cao, 2 nhân vật tồn tại trên tất cả mọi đối tượng thiên nhiên. Hwan In và Hwan Woong, mang tính thần thánh xuất hiện trong truyện thần thoại Dangun về quá trình dựng nước của dân tộc Hàn chính là đối tượng ông Trời mà người Hàn cổ đề cập tới. Sau đó, tín ngưỡng cầu phúc sử dụng thần chú, pháp thuật trở nên phổ biến. Từ sau thời đại Tam Quốc (Năm thứ 1 trước Công nguyên đến năm 668 sau Công nguyên), Phật giáo, Nho giáo… được truyền bá vào Hàn Quốc và dần dần chuyển thành hệ thống tín ngưỡng mang hình thái cứu độ, lấy tư tưởng cầu phúc làm nền tảng. Trải qua các thời kỳ Tam Quốc, Shilla thống nhất và Koryo, đến khoảng cuối thế kỷ XII, Phật giáo đã trở thành tôn giáo chính và Nho giáo phát triển thành hệ tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, đến thời Chosun (1392-1910), Nho giáo bắt đầu hưng thịnh còn Phật giáo bị kìm hãm. Cuối thời Chosun, Cơ đốc giáo được truyền vào Hàn Quốc, các tín ngưỡng bản địa như đạo Cheondo, đạo Jeungsan… ra đời và tư tưởng tôn giáo lấy người dân làm trọng tâm ngàng càng phát triển.

 

Hiện nay, Cơ đốc giáo và Phật giáo là các tôn giáo chủ yếu, các tôn giáo truyền thống như đạo Daejong, đạo Dangun, trở thành tôn giáo thiểu số trong khi đạo Shaman tiếp tục ăn sâu vào xã hội.

Cộng đồng tôn giáo

Du khách trong tour Hàn quốc sẽ có dịp tìm hiểu về cộng đồng tôn giáo Hàn quốc.

  • Hàn Quốc

Tính đến năm 2005, Hàn Quốc có 24.970.000 người theo tôn giáo (theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia) chiếm 53,1% dân số.

  • Bắc Triều Tiên

Về căn bản, Bắc Triều Tiên không có tự do tôn giáo nên có thể nói tôn giáo thật sự không tồn tại trên đất nước này. Số người chính thức theo tôn giáo ước tính không quá 30.000 người.

Khách tour du lịch Hàn quốc sẽ được cơ hội tìm hiểu thêm tôn giáo của hàn quốc.

 • Phân bố cộng đồng tôn giáo tại Hàn Quốc.
 
Phân bổ tôn giáo Số lượng Tỷ lệ
Năm 1985 Năm 1995 Năm 2005 Năm 1985 Năm 1995 Năm 2005
Toàn bộ 40,419,652 44,553,710 47,041,434
Theo tôn giáo 17,203,296 22,597,824 24,970,766 42.6% 50.7% 53.1%
Phật giáo 8,059,624 10,321,012 10,726,463 46.8% 45.7% 43.0%
Tin lành 6,489,282 8,760,336 8,616,438 37.7% 38.8% 34.5%
Thiên chúa giáo 1,865,397 2,950,730 5,146,147 10.8% 13.1% 20.6%
Nho giáo 483,366 210,927 104,575 2.8% 0.9% 0.4%
Wonbul giáo 92,302 86,823 129,907 0.5% 0.4% 0.5%
Cheondo giáo 26,818 28,184 45,835 0.2% 0.1% 0.2%
Jeungsan giáo 0 62,056 34,550 0.0% 0.3% 0.1%
Daejong giáo 11,030 7,603 3,766 0.1% 0.0% 0.0%
Khác 175,477 170,153 163,085 1.0% 0.8% 0.7%
Không theo tôn giáo
Không rõ ràng
23,216,356 21,953,315 21,865,160 57.4% 49.3% 46.5%
0 2,571 205,508 0.0% 0.0% 0.4%

 

Tôn giá ở Hàn Quốc
Tôn giá ở Hàn Quốc.

Tôn giáo chủ yếu

 

  • Phật giáo

Đạo Phật được truyền bá vào bán đảo Hàn Quốc vào khoảng thế kỷ thứ IV. Được du nhập thông qua Trung Quốc, Phật giáo tại Hàn Quốc chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa hướng đến cứu rỗi chúng sinh, khác với Phật giáo phương Nam hướng đến cứu độ và giải thoát cho cá nhân. Tuy là tôn giáo ngoại lai nhưng Phật giáo kết hợp với văn hoá truyền thống, tín ngưỡng dân gian, v.v…để phát triển thành văn hoá dân tộc và được truyền từ Tam Quốc cho đến thời Koryo.
Sau khi vương triệu Chosun được thành lập vào cuối thế kỷ XII, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng quốc gia và dần lấn át Phật giáo. Tuy vậy, là một tôn giáo truyền thống, Phật giáo vẫn ăn sâu trong dân chúng và phát triển cho đến ngày nay.
Hiện nay, Phật giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất ở Hàn Quốc với số tín đồ chiếm trên 40% cộng đồng tôn giáo.

 

  • Đạo Tin lành

Đạo Tin lành chính thức du nhập vào Hàn quốc vào năm 1884 thông qua các nhà truyền giáo, chủ yếu là người Mỹ. Các nhà truyền giáo mở rộng phạm vi hoạt động thông qua các chương trình như chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục, phụ nữ, từ thiện, xã hội…
Dưới thời kỳ đô hộ của thực dân Nhật từ năm 1910 đến năm 1945, đạo Tin lành đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá tư tưởng độc lập và bắt đầu ăn sâu vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nhà thờ chống Nhật đều bị đóng cửa, chỉ còn lại nhà thờ than Nhật mới.
Trải qua các thời kỳ hỗn loạn và khó khăn như cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đạo Tin lành ngày càng lớn mạnh hơn và hiện có lượng tín đồ đứng thứ 2 tại Hàn Quốc, chỉ sau Phật giáo.

 

  • Thiên Chúa Giáo

Đạo Thiên chúa được truyền bá vào Hàn Quốc vào thế kỷ XIII, trước đạo Tin lành khoảng 100 năm. Xuất phát điểm của việc truyền bá đạo Thiên chúa bắt đầu từ trường phái “Tây học”, là học vấn được truyền bá vào từ phương Tây do những người phương Nam bị tách rời khỏi quyền lực thời bấy giờ, được quan tâm nghiên cứu. Do đó, có thể nói đạo Thiên chúa ở Hàn Quốc là “sự truyền bá tự phát” việc tự nghiên cứu và yêu cầu gửi người truyền giáo…, cho nên đã trải qua quá trình đặc biệt, không có trường hợp tương tự trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đầu, đạo Thiên chúa đã bị kỳ thị dẫn đến nhiều trường hợp tử vì đạo.
Lúc đó, triều đình Chosun vẫn giữ chính sách bế quan tỏa cảng nên tín đồ đạo Thiên chúa được xem chính là những người thử thách đối với các chính sách quốc gia đó.
Hiện nay, đạo Thiên chúa là tôn giáo lớn thứ 3 tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 35% tín đồ tôn giáo cả nước.

  • Hồi Giáo

Dưới thời thực dân Nhật, nhiều người Hàn Quốc bị cưỡng chế di trú sang Mãn Châu và một phận nhỏ trong số họ trở thành tín đồ Hồi giáo. Các hoạt động truyền bá Hồi giáo thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuộc chiến tranh Triều Tiên khi quân Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến với tư cách là lực lượng của Liên hiệp quốc. Năm 1955, Hiệp hội Hồi giáo Hàn Quốc được thành lập.
Trong những năm 1970, thánh đường Hồi giáo đầu tiên tại Hàn Quốc ra đời tại phường Hannam, sau đó lần lượt là các thánh đường tại các thành phố lớn như Busan, Daegu, Cheonju, Gwangju (tỉnh Gyeonggi), Anyang, Ansan …
Vào cuối năm 2007, tín đồ đạo Hồi ước tính khoảng 140.000 người.

 

  • Tôn giáo truyền thống và Đạo Shaman

Ngày nay, Nho giáo chỉ còn được xem là 1 hình thức triết học. Tuy nhiên, có thể thấy được rằng tất cả người Hàn Quốc đều có cách suy nghĩ mang tính tôn giáo ở mức độ nào đó.
Đạo Cheondo, đạo Daejong … là các tín ngưỡng dân tộc với tư tưởng sùng bái tổ tiên, tức là tôn Dangun làm thần. Nguyên phật giáo, đạo Jeungsan … là các tôn giáo của dân chúng được phát sinh ở Hàn Quốc.
Đạo Shaman có thể coi là tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc rất sâu xa. Khi đứng trước một quyết định trọng đại hay khi thi cử, lập nghiệp, chống chọi với bệnh nan y, nhiều người thường tìm đến các nhà chiêm tinh hay bà đồng để nhờ cầu xin may mắn hoặc giải vận hạn. Đạo Sahman đã bắt rễ tại khắp một nơi từ thành thị đến nông thôn.

232 thoughts on “Các tôn giáo ở Hàn Quốc

 1. off white outlet says:

  I intended to write you the very little observation in order to say thanks a lot yet again with the nice thoughts you have contributed on this site. This has been shockingly generous with you to supply unhampered all that a lot of folks would have sold as an e-book in making some cash for their own end, most notably seeing that you might have done it if you desired. These techniques additionally acted to provide a easy way to know that someone else have similar dream like mine to know somewhat more pertaining to this issue. I believe there are a lot more pleasurable situations up front for folks who scan through your blog post.

 2. golden goose sneakers says:

  I and also my guys came checking the great solutions from your site and so immediately came up with an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those secrets. Most of the young boys were absolutely very interested to see all of them and already have surely been taking pleasure in them. Many thanks for actually being considerably helpful and also for selecting these kinds of good resources millions of individuals are really needing to discover. My very own honest regret for not saying thanks to you earlier.

 3. golden goose shoes sale says:

  I must voice my admiration for your kind-heartedness giving support to persons who really need assistance with the study. Your very own dedication to getting the solution all-around turned out to be exceedingly interesting and have usually allowed others just like me to realize their pursuits. Your new warm and friendly advice signifies so much to me and further more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

 4. jordan 13 says:

  Thanks so much for providing individuals with an exceptionally breathtaking possiblity to discover important secrets from here. It can be very beneficial and as well , jam-packed with amusement for me personally and my office co-workers to visit the blog particularly 3 times a week to read through the latest issues you will have. Not to mention, I am actually astounded with your dazzling tricks you serve. Selected 3 tips in this article are rather the most beneficial I have ever had.

 5. palm angels says:

  Needed to send you this very little observation to thank you very much over again with your splendid secrets you’ve shared in this case. This is pretty open-handed of people like you to supply extensively exactly what most people would have distributed as an ebook in order to make some cash for themselves, notably considering that you could have tried it if you desired. These guidelines additionally worked to provide a easy way to realize that most people have a similar eagerness similar to my very own to find out way more with reference to this matter. Certainly there are millions of more fun times in the future for those who go through your blog post.

 6. golden goose says:

  I precisely desired to thank you very much once again. I am not sure what I might have accomplished in the absence of the type of strategies provided by you directly on my situation. Certainly was a terrifying scenario for me, however , seeing a skilled way you solved that made me to jump with joy. I’m just grateful for this advice and hope that you comprehend what a great job you were carrying out training the rest through your blog post. Probably you have never come across all of us.

 7. off white says:

  I wish to show appreciation to you for rescuing me from this problem. As a result of surfing through the online world and seeing principles that were not helpful, I was thinking my life was over. Living without the answers to the difficulties you’ve resolved as a result of your entire blog post is a serious case, as well as the kind which may have adversely damaged my career if I hadn’t come across the website. Your training and kindness in controlling all things was valuable. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thanks very much for this professional and result oriented help. I will not hesitate to suggest your web blog to anybody who would like assistance about this issue.

 8. goyard handbag says:

  Thank you so much for providing individuals with a very splendid opportunity to read articles and blog posts from this web site. It is often very cool plus packed with a good time for me and my office fellow workers to search your website a minimum of 3 times in one week to read through the latest issues you have. Not to mention, I am also usually fascinated for the perfect tricks you serve. Selected 2 tips on this page are surely the finest we’ve ever had.

 9. jordan shoes says:

  I must show some appreciation to this writer for rescuing me from this particular situation. Because of scouting throughout the the net and meeting tricks which are not productive, I thought my entire life was well over. Being alive without the presence of approaches to the issues you’ve solved all through your main write-up is a serious case, and those that might have in a negative way damaged my entire career if I hadn’t encountered your web blog. That capability and kindness in controlling everything was helpful. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a point like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks very much for the skilled and result oriented guide. I will not be reluctant to endorse your web sites to any person who should have tips on this situation.

 10. jordans shoes says:

  I must show my love for your kindness for individuals who need assistance with this one concern. Your personal commitment to passing the message all over became wonderfully invaluable and have really empowered individuals like me to reach their pursuits. Your new invaluable suggestions signifies much a person like me and substantially more to my mates. Warm regards; from everyone of us.

 11. bape hoodie says:

  I’m also commenting to let you be aware of of the fantastic experience my friend’s girl developed reading the blog. She realized so many pieces, with the inclusion of what it’s like to possess an ideal teaching style to let men and women quite simply know just exactly a number of grueling things. You really did more than visitors’ expected results. Thanks for presenting these precious, dependable, revealing and easy tips on your topic to Janet.

 12. hermes outlet says:

  This website is really a walk-via for all the info you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and you抣l undoubtedly uncover it.

 13. goldengoose shoes says:

  Thank you so much for providing individuals with remarkably splendid possiblity to read in detail from here. It really is very great and full of amusement for me personally and my office co-workers to visit your blog nearly 3 times per week to see the new things you have. And definitely, I am always motivated with all the spectacular tricks served by you. Selected 4 areas in this posting are certainly the simplest we have all had.

 14. yeezy says:

  I enjoy you because of all of the work on this site. Gloria delights in setting aside time for investigations and it’s obvious why. A lot of people know all about the powerful tactic you convey both useful and interesting techniques on this website and therefore welcome contribution from the others on this area and our own princess has been being taught a great deal. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are carrying out a brilliant job.

 15. off white hoodie says:

  I enjoy you because of every one of your hard work on this blog. My aunt delights in engaging in internet research and it’s really easy to see why. My spouse and i hear all relating to the lively means you offer effective secrets on the website and boost response from other ones about this article plus our child is in fact starting to learn a lot. Take advantage of the rest of the new year. Your carrying out a brilliant job.

 16. yeezy shoes says:

  I must express appreciation to the writer just for rescuing me from this particular issue. Right after checking throughout the the web and seeing principles which were not helpful, I assumed my entire life was done. Being alive devoid of the solutions to the difficulties you’ve solved all through your main report is a serious case, as well as the kind which might have badly affected my entire career if I hadn’t encountered your web page. Your actual understanding and kindness in touching every part was useful. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a point like this. I can at this point relish my future. Thanks so much for this expert and sensible help. I will not be reluctant to endorse your web blog to any person who should have guidelines on this matter.

 17. paul george shoes says:

  Thanks so much for giving everyone an extraordinarily brilliant chance to read articles and blog posts from this site. It’s always so cool and full of a lot of fun for me personally and my office mates to search the blog at the least 3 times weekly to study the newest issues you will have. Of course, I’m also actually pleased for the astonishing principles served by you. Some two areas in this posting are certainly the very best I have had.

 18. bapesta says:

  Thank you for every one of your work on this blog. Kate take interest in getting into research and it is easy to understand why. My spouse and i notice all relating to the lively medium you offer very helpful tactics on the blog and as well attract response from people on that issue and our favorite princess has been discovering a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You are conducting a tremendous job.

 19. Travis Scott Jordan says:

  Thank you for all your work on this website. Gloria delights in going through investigation and it’s really obvious why. Most people learn all of the dynamic form you deliver both interesting and useful things by means of this website and as well boost contribution from other individuals about this situation so our favorite daughter is without a doubt studying a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You are always doing a splendid job.

 20. supreme clothing says:

  My spouse and i ended up being ecstatic that Ervin could complete his researching by way of the ideas he came across out of the site. It is now and again perplexing to just continually be making a gift of tips which usually people could have been making money from. And now we consider we’ve got you to thank for this. The most important illustrations you have made, the simple website menu, the relationships you will make it easier to promote – it is mostly astonishing, and it’s assisting our son in addition to the family imagine that the subject is exciting, and that is tremendously essential. Many thanks for everything!

 21. supreme new york says:

  Needed to draft you this little remark so as to thank you very much the moment again over the pretty views you have shown on this page. It’s certainly strangely generous with you to offer easily exactly what a lot of folks would’ve supplied as an electronic book in making some money on their own, chiefly given that you might well have done it in case you wanted. Those ideas likewise worked to be a easy way to fully grasp that many people have a similar eagerness just as my own to know significantly more with regard to this condition. I am certain there are thousands of more fun moments up front for those who read your website.

 22. air jordan shoes says:

  I enjoy you because of all your valuable effort on this blog. Debby loves managing research and it’s really obvious why. All of us know all about the lively way you convey both useful and interesting solutions on the web site and invigorate response from other individuals on this point then our princess is really understanding a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re conducting a good job.

 23. supreme outlet says:

  I must convey my love for your kind-heartedness giving support to individuals who really need help on this one concept. Your real commitment to passing the solution across appeared to be quite effective and has continually made some individuals like me to realize their pursuits. Your own interesting guidelines denotes a whole lot a person like me and substantially more to my office colleagues. Regards; from everyone of us.

 24. golden goose outlet says:

  My husband and i have been really more than happy Peter could conclude his web research through the entire precious recommendations he came across from your web site. It is now and again perplexing just to possibly be freely giving guidelines which usually some other people may have been making money from. And we all consider we have got you to thank for this. The type of explanations you’ve made, the easy website menu, the friendships you aid to engender – it’s got most excellent, and it’s really letting our son in addition to us reckon that the article is entertaining, which is certainly truly important. Many thanks for the whole lot!

 25. yeezy says:

  I am glad for writing to let you know of the really good experience my cousin’s child obtained checking your web site. She noticed some details, which include what it is like to possess an amazing helping style to let many more quite simply gain knowledge of specified hard to do things. You really surpassed visitors’ expected results. Thank you for coming up with such essential, trustworthy, informative not to mention cool tips about your topic to Janet.

 26. jordan 1 off white says:

  I as well as my friends happened to be looking through the best secrets and techniques located on your site then immediately developed a terrible suspicion I never thanked the website owner for those techniques. Those guys appeared to be as a consequence passionate to study them and have in effect quite simply been making the most of them. We appreciate you indeed being indeed considerate and also for selecting variety of superior subjects millions of individuals are really wanting to discover. My very own honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 27. goyard bag says:

  I precisely desired to thank you so much once again. I do not know the things that I might have gone through without the recommendations contributed by you concerning such a industry. It truly was an absolute frightening setting in my opinion, nevertheless noticing a expert way you handled it made me to leap over fulfillment. I will be grateful for this support as well as hope that you recognize what a great job that you’re undertaking teaching the rest thru a web site. More than likely you haven’t encountered any of us.

 28. off white says:

  I actually wanted to type a brief comment to appreciate you for all the fantastic advice you are sharing on this site. My particularly long internet search has now been recognized with pleasant suggestions to exchange with my family. I would repeat that we website visitors actually are definitely fortunate to exist in a fine site with so many marvellous professionals with very beneficial pointers. I feel very much lucky to have come across your entire web page and look forward to some more amazing moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 29. golden goose sale says:

  Thanks for each of your labor on this web site. Ellie really likes going through internet research and it’s really easy to understand why. A number of us hear all about the powerful method you offer both interesting and useful strategies through this web blog and even improve participation from website visitors on the area of interest and our favorite daughter is undoubtedly studying a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You have been performing a superb job.

 30. supreme clothing says:

  I simply needed to appreciate you yet again. I am not sure the things that I would have accomplished without the type of hints revealed by you about such a subject matter. Previously it was the distressing crisis for me, but coming across your skilled way you solved that took me to jump for gladness. Now i am thankful for this information and even trust you realize what an amazing job you were putting in training the mediocre ones through the use of your website. I know that you’ve never encountered any of us.

 31. air jordan says:

  A lot of thanks for all your valuable effort on this web page. Kate loves going through investigation and it’s simple to grasp why. My spouse and i know all regarding the compelling ways you make vital guidelines by means of your web blog and therefore inspire participation from others on this situation plus my princess is now understanding a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You are doing a fantastic job.

 32. bape hoodie says:

  I needed to write you a bit of note in order to thank you very much yet again over the superb information you’ve shown on this page. It was strangely generous with you to present easily exactly what a lot of folks could have marketed for an e-book to end up making some money for their own end, precisely seeing that you might have done it if you considered necessary. Those ideas in addition worked like the easy way to recognize that someone else have the identical fervor just like mine to learn a little more in regard to this condition. I’m sure there are a lot more enjoyable times ahead for people who looked at your site.

 33. supreme says:

  I just wanted to write a quick message so as to say thanks to you for those fantastic techniques you are posting on this website. My extended internet research has at the end been recognized with brilliant details to talk about with my company. I ‘d claim that we site visitors actually are very fortunate to be in a fabulous place with many outstanding individuals with valuable ideas. I feel very much blessed to have seen the webpage and look forward to so many more pleasurable minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 34. paul george shoes says:

  I enjoy you because of all of the labor on this web site. Debby loves participating in internet research and it’s really simple to grasp why. Most of us know all concerning the lively medium you make great thoughts on the website and therefore cause participation from website visitors on the subject matter so my girl is really starting to learn a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You have been performing a glorious job.

 35. off white hoodie says:

  I as well as my friends have been taking note of the excellent secrets and techniques located on your web site and then at once came up with a terrible feeling I had not expressed respect to you for those secrets. Most of the people ended up absolutely passionate to read through all of them and have simply been enjoying those things. I appreciate you for turning out to be well considerate and also for getting variety of essential tips most people are really needing to know about. My personal honest regret for not expressing appreciation to you sooner.

 36. golden goose says:

  I simply wished to thank you so much again. I am not sure the things I might have made to happen without those techniques shared by you about such a situation. Completely was a real terrifying crisis for me personally, nevertheless taking note of the very specialised way you managed that took me to leap with gladness. I will be thankful for your assistance and believe you are aware of a great job that you’re accomplishing educating the others with the aid of your web page. I am certain you have never encountered any of us.

 37. yeezy 700 says:

  I needed to draft you the tiny remark to help give many thanks once again for your personal exceptional methods you’ve documented in this article. It has been so incredibly generous with you to give without restraint what a few individuals would’ve distributed as an e book to help with making some cash for their own end, principally given that you might have tried it in case you considered necessary. Those basics as well acted as the good way to know that other individuals have a similar keenness just as my personal own to figure out a lot more regarding this condition. I’m sure there are numerous more enjoyable instances ahead for folks who examine your site.

 38. off white outlet says:

  I am writing to let you understand what a awesome encounter my friend’s princess enjoyed going through your webblog. She noticed many things, with the inclusion of what it’s like to have an ideal coaching style to have most people without hassle comprehend various hard to do subject areas. You actually did more than my expectations. I appreciate you for delivering those priceless, healthy, explanatory as well as easy tips on that topic to Ethel.

 39. Pingback: porn

 40. Pingback: porn

 41. Pingback: child porn

 42. Pingback: porn

 43. Pingback: child porn

 44. Pingback: porn

 45. Pingback: child porn

 46. Pingback: child porn

 47. Pingback: porn

 48. Pingback: porn

 49. Pingback: sex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.